kupui.pl
52 AUKCJE | 3509 ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW | 17 UŻYTKOWNICY ONLINE | 12/07/2024 17:37:34
Polityka prywatności

I. Zakres obowiązywania

 1. KUPUI LTD z siedzibą w Leicester przy ul. Marshall Street 38 (LE3-5FA)-(zwana dalej: "kupui.pl" lub "Spółką"), będąca operatorem platformy handlowej dostępnej pod adresem kupui.pl (zwanej dalej: "kupui") jest administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylającego dyrektywę 95/46/WE (zwanego dalej "PODMIOTEM"), w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że kupui.pl samodzielnie i na własną odpowiedzialność określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu ochrony danych osobowych przez kupui.pl, prosimy o kontakt z kupui.pl (adres e-mail kontakt@kupui.pl). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą być wykorzystane do identyfikacji użytkownika, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres do dokonywania zakupów na kupui.pl. Gdy w poniższym dokumencie odnosimy się do terminu "proces" lub "przetwarzanie", mamy na myśli wszystkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie lub analizę w celu dostarczenia Ci usługi).
   
 2. Celem tej Polityki prywatności jest określenie działań podejmowanych przez kupui.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem platformy handlowej kupui oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług kupui.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład RODO. Nasza Polityka prywatności podlega przepisom prawa polskiego i jest zgodna z RODO.
   
 3. Korzystanie przez Ciebie z kupui, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami naszej Polityki prywatności i Regulaminu kupui.
   
 4. Klikając w linki zamieszczone na platformie kupui możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które świadczą usługę przez podmioty inne niż kupui.pl i tym samym znajdującą się poza naszą pośrednią lub bezpośrednią kontrolą, w których proces przetwarzania, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji, w szczególności w przypadkach określonych poniżej
   
 5. Podczas zakładania konta Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie (w przypadku transakcji na Kupui dokonywanych bez uprzedniej rejestracji i posiadania konta) oraz w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na Kupui lub z aktualizacji Twoich danych dokonywanymi przez Ciebie za pośrednictwem ustawień w Moje Konto.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez kupui.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie
Poniżej znajduja się najczęściej występujące funkcje na danych osobowych użytkowników, również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług kupui.pl.

 1. Dane dotyczące konta i profilu: Wymagamy następujących danych osobowych w celu zawarcia i wykonania zawartej z Państwem umowy, a tym samym świadczenia Państwu usługi z zastrzeżeniem poniżej: 
 • adres e-mail, hasło i data urodzenia (w przypadku zwykłego Konta)
 • adres e-mail, login, hasło, telefon oraz informacje o firmie i jej adresie (w przypadku konta Firmowego)

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy i w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z kupui.

Jeżeli będzie to wymagane przez prawo, możemy zażądać od Ciebie podania innych niezbędnych danych, na przykład ze względów księgowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami, podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Użytkownicy mogą udostępniać swoje dane osobowe i inne informacje na swoich publicznych profilach (tzn. profilach, do których każdy użytkownik Internetu ma dostęp), na podstawie własnej świadomej i przemyślanej decyzji. Użytkownik powinien dokładnie rozważyć ryzyko, jakie może wiązać się z takim ujawnieniem, w szczególności adres lub dokładną lokalizację. Takie zagrożenia mogą obejmować na przykład zdolność innych osób do zidentyfikowania użytkownika, utratę części jego prywatności, a w skrajnych przypadkach nawet kradzież tożsamości. W przypadku logowania się do kupui - poprzez autoryzację zewnętrzną oferowaną przez podmioty, nad którymi Allegro.pl nie ma kontroli, np. Facebook Connect, kupui.pl w ramach platformy kupui, uzyskuje dane tylko w postaci adresu e-mail Użytkownika i tylko na potrzeby takiego logowania. W przypadku kontaktu z kupui poprzez kanały społecznościowe oferowane przez podmioty, nad którymi kupui.pl nie ma kontroli, kupui.pl uzyskuje dane w postaci nazwy Użytkownika np. Facebook Messenger, Instagram, Twitter lub numeru telefonu np. WhatsApp, WeChat tylko w celu nawiązania kontaktu.

 1. Transakcje: kupui.pl w ramach kupui może przetwarzać (np. przechowywać lub analizować) informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Kupującemu i Sprzedającemu zawarcie umowy i jej wykonanie (w tym dane związane ze śledzeniem przesyłki), wysyłanie wiadomości, komunikowanie się z innymi Użytkownikami oraz dokonywanie płatności za usługi świadczone przez kupui.pl w ramach platformy kupui. Niektóre z danych niezbędnych do wystawienia Oferty będą również wymagane do założenia Konta. Informacje zawarte przez Użytkownika w Ofertach i "Wiadomościach dla Kupującego" nie pochodzą z serwisu kupui.pl i nie są inicjowane przez kupui.pl. Z tego powodu, w najszerszym możliwym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, kupui.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje zawarte w Ofertach i "Wiadomościach dla Kupującego".

Zadaj pytanie on-line