kupui.pl
52 AUKCJE | 3509 ZAREJESTROWANYCH UŻYTKOWNIKÓW | 69 UŻYTKOWNICY ONLINE | 17/06/2024 18:35:05
Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
Artykuł 1. DEFINICJE:
REGULAMIN WWW.KUPUI.PL - Niniejszy dokument
SPRZEDAJĄCY- Użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty
KUPUJĄCY- Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary
LICYTANT- Kupujący, który złożył ofertę nabycia Towaru w ramach Licytacji
TOWAR- Rzecz, usługa lub prawo będące przedmiotem
OFERTA- propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach WWW.KUPUI.PL 
LICYTACJA- Rodzaj Oferty zainicjowanej przez Sprzedającego, w ramach której Licytant deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć Towar
TRANSAKCJE- Procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy Użytkownikami w ramach WWW.KUPUI.PL 
DYSKUSJA- toczony między Sprzedającym a Kupującym spór dotyczący prawidłowości przeprowadzenia Transakcji.


Artykuł 2. TRANSAKCJE:
W ramach WWW.KUPUI.PL , Sprzedający określając warunki Oferty może udostępnić Kupującym następujące tryby zawarcia umowy sprzedaży:
a. Wyłącznie z opcją Kup Teraz, w ramach której Sprzedający oferuje sprzedaż Towaru po określonej z góry cenie. Oferta ta może obejmować jedną lub wiele sztuk Towaru,
b. Licytacja, w ramach której Sprzedający poprzez wystawienie Towaru zaprasza Licytantów do składania ofert celem zawarcia umowy. Licytacja może obejmować wyłącznie jedną sztukę Towaru. Sprzedający w ramach Licytacji może dodatkowo określić opcję Kup Teraz, przy czym w przypadku ustalenia przez Sprzedającego ceny minimalnej. Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz wyłącznie do momentu złożenia przez Licytanta oferty równej tej cenie. Jeżeli Sprzedający nie ustalił ceny minimalnej, Kupujący może skorzystać z opcji Kup Teraz do momentu złożenia przez Licytanta pierwszej oferty minimalnej. W Licytacji Sprzedający może ustalić cenę minimalną, tj. najniższą cenę, za jaką zgadza się sprzedać Towar. Zaproponowanie przez Licytantów ceny niższej niż minimalna nie będzie skutkowało zawarciem umowy sprzedaży. Wysokość ceny minimalnej nie jest jawna dla Użytkowników do momentu zaoferowania przez Licytanta ceny równej bądź wyższej od ceny minimalnej. Celem Ofert dotyczących sprzedaży lub wynajmu nieruchomości, a także prezentowanych w kategorii "Usługi", „Wakacje”, „Motoryzacja” (w podkategoriach „Samochody”, „Motocykle i quady”, „Maszyny”, „Inne pojazdy i łodzie” oraz "Przyczepy, naczepy") oraz w podkategorii "Żywe zwierzęta" nie jest zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami. Oferty te mają charakter wyłącznie ogłoszeniowy. Oferty, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie mogą obejmować więcej niż jednej sztuki Towaru.


Artykuł 3. METODY PŁATNOŚCI:
a. Wpłata przelewem tradycyjnym lub innym przelewem elektronicznym - w przypadku, gdy Użytkownik posiada rachunek w banku.
b. Za pośrednictwem konta PayPal.


Artykuł 4. WARUNKI UCZESTNICTWA W WWW.KUPUI.PL:
a. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
b. Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z KUPUI, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą. Użytkownik powinien na bieżąco aktualizować dane w ustawieniach po zalogowaniu na Konto. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta po dokonaniu przez niego Rejestracji.
c. Aby korzystać z udogodnień strony WWW.KUPUI.PL należy się zarejestrować poprzez rozwinięcie paska w prawym górnym rogu, a następnie klikając Zarejestruj teraz. Po tym kroku musimy uzupełnić rejestrację następującymi danymi: IMIĘ I NAZWISKO, NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, ADRES E-MAIL, DATA URODZENIA, ADRES, MIASTO, WOJEWÓDZTWO, KRAJ, KOD POCZTOWY, TELEFON, oraz STREFA CZASOWA. Następnym krokiem jest zaznaczenie pola "Nie jestem robotem" i kliknięcie przycisku Zarejestruj teraz. Po rejestracji możemy aktywnie korzystać z usług WWW.KUPUI.PL 
d. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. 
e. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a WWW.KUPUI.PL , której przedmiotem są usługi świadczone przez WWW.KUPUI.PL w ramach KUPUI, na warunkach określonych w Regulaminie.
Konto zarejestrowane w sposób, o którym mowa w art. 4  powyżej, po pozytywnej weryfikacji danych podanych przez Użytkownika, zostanie wyróżnione ikoną widoczną dla wszystkich odwiedzających WWW.KUPUI.PL


Artykuł 5. TOWARY ZAKAZANE:
a. Sprzedający zobowiązują się do niewystawiania na Transakcji Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich (w szczególności prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej), jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
b. Przedmioty, o których mowa w art. 4a. nie mogą być oferowane wraz z Towarami jako bezpłatny dodatek (gratis).


Artykuł 6. ROZPOCZĘCIE TRANSAKCJI:
a. Sprzedający sporządza Ofertę, wypełniając dostępny w ramach WWW.KUPUI.PL formularz sprzedaży, określając w ten sposób ogół warunków Transakcji. Informacje zawarte w treści Oferty mogą dotyczyć wyłącznie jej przedmiotu. Z momentem wprowadzenia informacji lub danych do treści Oferty, WWW.KUPUI.PL nabywa uprawnienie do korzystania z nich, w szczególności do posługiwania się nimi w dowolny sposób, w każdym czasie, według własnego uznania. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do wprowadzenia ich do treści Oferty, a wykorzystanie ich w ramach KUPUI oraz przez WWW.KUPUI.PL – w szczególności w sposób określony w zdaniu poprzedzającym – nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym!!!
b. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.
c. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość zawarcia i wykonania umowy z Kupującym.
d. Sprzedający zleca WWW.KUPUI.PL publikację Oferty we wskazanej przez niego dacie. W przypadku, gdy data nie została określona, publikacja następuje niezwłocznie. Liczba jednocześnie opublikowanych Ofert Użytkownika nie może przekroczyć bez zgody KUPUI.PL 100.000, przy czym zabronione jest również zlecenie WWW.KUPUI.PL publikacji Ofert dotyczących takiego samego Towaru, w liczbie która zagrażać może zasadom uczciwej konkurencji w ramach WWW.KUPUI.PL
e. Od momentu opublikowania Oferty, Sprzedający jest związany jej treścią. Sprzedający może dokonać zmian treści Oferty do czasu złożenia pierwszej oferty przez Licytanta. W przypadku Oferty z opcją Kup Teraz, Sprzedający nie może dokonać skutecznej zmiany jej treści wobec Kupujących, z którymi zawarł umowę sprzedaży w ramach Oferty. Zakazane jest dokonywanie zmian przez Sprzedającego treści Oferty, które stanowią zmianę oferowanego Towaru bądź jego właściwości. Użytkownik z chwilą wprowadzenia do Oferty treści stanowiących przedmiot ochrony prawa autorskiego, w szczególności znaków, logotypów, wizerunku, opisu oraz zdjęć („Treść”), zezwala WWW.KUPUI.PL na nieodpłatne, niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie korzystanie z tych Treści. 
f. Użytkownik wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych do Treści przez KUPUI.PL oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał tych praw w stosunku do KUPUI.PL oraz podmiotów, którym KUPUI.PL udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści. Użytkownik gwarantuje, że jest uprawniony do złożenia powyższych oświadczeń i zgód objętych Regulaminem i wprowadzenia Treści do Oferty oraz że Treści i korzystanie z Treści przez KUPUI.PL zgodnie z Regulaminem nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik zwolni KUPUI.PL oraz podmioty, którym KUPUI.PL udzieli dalszych zgód na korzystanie z Treści, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej ze zgodnego z Regulaminem korzystania z Treści.
g. Sprzedający zobowiązuje się do akceptowania zapłaty od Kupujących za Transakcję za pomocą wszystkich metod płatności dostępnych w KUPUI.PL. Obsługa realizacji płatności Kupującego, w zależności od wybranej przez niego metody płatności, odbywa się na zasadach określonych przez Sprzedającego.


Artykuł 7. PRZEBIEG TRTRANSAKCJI:
a. Podczas publikacji Oferty, Użytkownicy, korzystając z odpowiedniego formularza mogą za pośrednictwem KUPUI.PL zadawać Sprzedającemu pytania dotyczące tej Oferty. Treść pytania jest automatycznie wysyłana na adres e-mail Sprzedającego, któremu wysyłany jest jednocześnie adres e-mail Użytkownika zadającego pytanie.
b. Zakończenie Oferty następuje z upływem czasu, określonego w jej warunkach przez Sprzedającego lub gdy sprzedane zostaną wszystkie sztuki Towaru w Ofertach z opcją Kup Teraz. Wcześniejsze zakończenie Oferty może nastąpić:
-na podstawie decyzji Sprzedającego
-na podstawie decyzji KUPUI.PL
c. Sprzedający może w każdym czasie zakończyć Ofertę.
d. Cena za Towar powinna być określona zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sprzedający, oprócz ceny za Towar, może dodatkowo obciążyć Kupującego jedynie wskazanymi w Ofercie kosztami dostawy w rzeczywistej wysokości.


Artykuł 8. ZAWARCIE UMOWY W RAMACH OFERTY:
a. KUPUI.PL nie jest stroną umów sprzedaży Towarów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.
b. Kupujący zawiera umowę ze Sprzedającym, potwierdzając zakup za pomocą przycisku „kupuję".
c. Kupujący, w związku z zawartą umową, powinien dokonać zapłaty za Towar w ciągu 7 dni, chyba że strony umowy ustaliły inaczej.


Artykuł 9. ROLA KUPUI.PL:
a. WWW.KUPUI.PL nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach KUPUI ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. WWW.KUPUI.PL w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. WWW.KUPUI.PL umożliwia przyznanie rekompensat Kupującym, którzy na skutek nieuczciwego działania Sprzedającego ponieśli szkodę. Jednocześnie za wykonanie umów zawartych w ramach KUPUI, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, KUPUI.PL ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert KUPUI.PL
b. W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, KUPUI.PL może:
-zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup- jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność
c. WWW.KUPUI.PL może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu.
d. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, kupui.pl, w zależności od rodzaju, skali i okoliczności naruszenia, może:
-upomnieć Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej
-udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej
-czasowo ograniczyć Użytkownikowi dostęp do poszczególnych usług świadczonych w ramach KUPUI, w szczególności ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika 
-zawiesić na czas określony lub nieokreślony jedno, kilka bądź wszystkie Konta tego Użytkownika. Zawieszenie Konta może nastąpić w szczególności w wyniku notorycznego naruszania zasad
e. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z KUPUI, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem KUPUI.PL lub innych Użytkowników
f. Użytkownik, którego Konto zostało zawieszone lub na które zostały nałożone ograniczenia funkcjonalności, nie może zarówno zarejestrować nowego, jak i korzystać z innego Konta bez uprzedniej zgody KUPUI.PL


Artykuł 10. OPŁATY I PROWIZJE:
Korzystanie z usług WWW.KUPUI.PL jest całkowicie bezpłatne.


Artykuł 11. INNE OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW:
a. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach KUPUI powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania KUPUI lub szkodzą użytkownikom.
b. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych WWW.KUPUI.PL stanowią przedmiot praw KUPUI.PL lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej
c. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach KUPUI.PL materiałów wymaga każdorazowo zgody KUPUI.PLi nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów kupui.pl oraz Użytkowników. Zabronione jest:
-wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniona jest KUPUI.PL, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia
-agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w KUPUI.PL w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet


Artykuł 12. PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ:
a. Dane osobowe podane przez Użytkowników w miejscach do tego przeznaczonych, KUPUI.PL przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności
b. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celach związanych z przeprowadzaniem Transakcji oraz w innych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.


Artykuł 13. ZMIANY REGULAMINU:
a. KUPUI.PL jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez KUPUI.PL. Termin zmiany nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia w KUPUI zmienionego Regulaminu.


Artykuł 14. USUNIĘCIE KONTA:
a. Aby usunąć konto z serwisu WWW.KUPUI.PL należy skontaktować się z administratorem bądź moderatorem strony lub za pośrednictwem wiadomości na maila zgloszenia@kupui.pl


Artykuł 15. ZMIANY REGULAMINU:
a. Świadczenie usług w ramach KUPUI ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem postanowień zawartych poniżej w treści nin. artykułu.
b. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę zawartą z KUPUI.PL, dotyczącą wskazanego przez niego Konta, poprzez wypełnienie i zatwierdzenie formularza wypowiedzenia umowy. W tym przypadku, wszystkie dotychczas opublikowane Oferty Sprzedającego zostaną usunięte w terminie do 7 dni od dnia zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy. Ponadto, w okresie wypowiedzenia umowy nie będzie możliwe wystawianie nowych Ofert, zakup Towarów, składanie ofert zakupu Towarów oraz dokonanie zmiany kwoty zaoferowanej.
c. Rozwiązanie przez Użytkownika umowy z KUPUI.PL, dotyczącej wskazanego przez niego Konta, odnosi skutek najwcześniej po upływie 60 dni od daty wypowiedzenia umowy (rozumianej jako dzień wypełnienia i zatwierdzenia formularza wypowiedzenia umowy). Po upływie wskazanego terminu, logowanie się do Konta oraz korzystanie z usług dostępnych w KUPUI w ramach Konta, nie będzie możliwe.
d. Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji KUPUI.PL, Użytkownik nie jest uprawniony do ponownej Rejestracji Konta w ramach Kupui, bez uprzedniej zgody KUPUI.PL.


Artykuł 16. KONTAKT I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE:
a. Użytkownik może kontaktować się z KUPUI.PL w sprawie usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu w formie:
-elektronicznej; poprzez adres e-mail zgloszenia@kupui.pl 
b. KUPUI może kontaktować się z Użytkownikiem w formie:
-elektronicznej na wskazany przez Użytkownika adres e-mail,
-telefonicznej na wskazany przez Użytkownika numer telefonu.
c. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę, pod jaką Użytkownik występuje w KUPUI (login), opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz wskazanie proponowanego sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.
d. Odpowiedź na Reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika. W szczególnie uzasadnionych przypadkach może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego Reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Konta Użytkownika, lub pisemnie na adres wskazany w Reklamacji.
e. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez KUPUI w ramach Reklamacji (Odwołanie).


Zadaj pytanie on-line